Przejdź do treści

Gry miejskie

 

Regulamin gier miejskich Podążaj za Historią

1 Organizator

 1. Organizatorem gier miejskich jest Fundacja Głos Historii, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa.
 2. Przez organizację rozumie się przygotowanie pięciu gier na terenie miasta Warszawa oraz wszystkie czynności zapewniające ich prawidłowy przebieg.

2 Zasady gier

 1. Gry miejskie Podążaj za Historią odbywają się w terminie 24.08.2020 do 31.01.2021 w Warszawie.
 2. Celem gier jest upowszechnianie ważnych wydarzeń w historii Polski oraz ich bohaterów m.in. z okresu II Wojny Światowej.
 3. Zadaniem uczestników gier jest poruszanie się pomiędzy punktami oraz wykonywanie zadań. Dodatkowo uczestnicy zobowiązani są do wykonywania zdjęć bądź filmów, dokumentujących wykonanie zadań oraz przesłanie ich Organizatorowi jako dokumentację ukończenia gry.
 4. Udział w grach jest bezpłatny.
 5. W czasie gier obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszego udziału w grach.
 6. Gry toczą się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób biorących udziału w grach.
 7. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 8. Uczestnicy przystępując do gier biorą na siebie całą odpowiedzialność cywilno-prawną na cały czas trwania poszczególnych gier. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 9. W przypadku naruszenia przez uczestnika bądź zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania gry innym uczestnikom w dowolnym momencie gier Organizator ma prawo do wykluczenia go z gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gier mogące naruszać porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 11. Organizator nie jest stroną miedzy uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie gier.

3 Uczestnicy gier i zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie oraz rejestracja Zespołu liczącego od 3 do 6 osób.
 2. Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy gra.miejska@gloshistorii.pl w terminie od 24.08.2020 do 31.12.2020.
 3. Zespół dokonuje rejestracji na wybraną, jedną z pięciu gier. Zespół nie może dokonać rejestracji na kolejną grę do momentu zakończenia poprzedniej gry i zweryfikowania jej przez Organizatora jako zakończoną.
 4. Przewidziany jest limit zespołów biorących udział w poszczególnych grach. Wynosi on 20 zespołów na każdą z gier. O rejestracji zespołów decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W momencie rejestracji na kolejną grę Zespół może dokonać pomniejszenia składu, nie może jednak dopisać dodatkowych osób.
 6. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu.
 7. Każdy Zespół może wziąć udział tylko raz w każdej z poszczególnych gier.
 8. Należy potwierdzić udział w wybranej grze poprzez odebranie w ciągu dwóch tygodni od rejestracji pakietów zawierających materiały do wybranej gry.
 9. Pakiety można odebrać pod adresem al. Ujazdowskie 37/2 00-540 Warszawa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 14.00 lub w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu (kontakt przez FB Fundacji Głos Historii lub adres e-mail: gra.miejska@gloshistorii.pl).
 10. Po ukończeniu gry należy dostarczyć Organizatorowi dokumentację wykonaną w czasie gry. Do momentu dostarczenia dokumentacji gra nie jest uznawana za ukończoną.
 11. Dokumentację potwierdzającą ukończenie gry należy dostarczyć na adres mailowy gra.miejska@gloshistorii.pl najpóźniej do 31.01.2021.
 12. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grach tylko pod opieką osób dorosłych. Jeżeli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w grach. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem lub w czasie odbioru pakietu.
 13. Każda z osób biorących udział w grach powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w poszczególnych grach.
 14. Poprzez rejestrację udziału w grze Uczestnik wyraża zgodę na:

–  wzięcie udziału w grach na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia gier (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 roku DZ. U. Nr 133 poz. 883).

– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, nazwy Zespołu oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

 1. W trakcie gier członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać.

4 Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla Uczestników, którzy jako pierwsi ukończą odpowiednio trzy i pięć gier.
 2. Nagroda za ukończenie trzech i pięciu gier przewidziana jest odpowiednio dla 10 i 5 zespołów, które jako pierwsze przekażą organizatorowi dokumentację ukończonych gier.
 3. Nagrody otrzymuje każdy uczestnik Zespołu, który wziął udział we wszystkich trzech lub pięciu grach.
 4. Dopuszcza się sytuację, w której czwarta bądź piąta gra Zespołu będzie jednocześnie trzecią grą uczestnika. W takiej sytuacji istnieje możliwość uzyskania przez niego nagrody za trzy gry, w zależności od dostępności nagród.
 5. Uczestnik, który nie wziął udziału w jednej bądź kilku grach wraz z jednym Zespołem, nie ma możliwości wzięcia w nich udziału wraz z innym Zespołem. Tym samym nie ma możliwości zdobycia nagrody za ukończenie pięciu gier.
 6. Nie ma możliwości wypłaty równoważności nagrody rzeczowej w gotówce. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.gloshistorii.pl
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu gier, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia, przedłużenia lub przerwania gier z ważnych przyczyn.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.